مراحل اجراي داکت اسپليت چگونه است؟مراحل اجراي داکت اسپليت بدين شرح است
  1. بازديد محل پروژه و برآورد ظرفيت
  2. جانمايي هواساز دستگاه داکت اسپليت و بهترين طراحي کانال با توجه به سقف کاذب
  3. جانمايي کندانسور دستگاه و انتخاب محل قرار گيري لوله کشي آبگرم دستگاه و درين
  4. نصب شاسي فلزي هواساز داکت اسپليت
  5. اجراي لوله مسي و کابل دستگاه
  6. اجراي کانال فلکسيبل
  7. نصب کامل هواساز و کندانسور داکت اسپليت


مراحل اجراي داکت اسپليت چگونه است؟